تبلیغات
آموزش رایانه از مبتدی تا پیشرفته - ترفندهای ریز و درشت از مایکروسافت آفیس (قسمت سوم)

كنترل علامتگذاری*ها: اكسل 97-2003

هنگامی كه محدوده بزرگی از یك جدول را علامتگذاری كرده*اید، مشكل خواهد بود كه همه آن را كنترل كنید. در اینجا تركیب دكمه*ها به شما كمك می*كنند:
كلیك كردن پشت سرهم <ctrl>-<shift>-<#>i> به شما در جهت حركت عقربه*های ساعت هر چهارگوشه مكان علامتگذاری شده را نشان خواهد داد.
- مقایسه صفحات جدول: اكسل 97- 2003

اگر دو صفحه حدودا یكسان و مشابه به هم در اختیار دارید و می*خواهید كنترل كنید كه كدام یك از سلول*ها در یك پوشه* كاری با هم تفاوت دارند،اینگونه عمل كنید: در پوشه انتخابی ابتدا یك سوم صفحه جدول را انتخاب كنید و یا تشكیل دهید و در سلول A1 فرمول زیر را نوشته و با دكمه <Return> آنرا تایید كنید:
If(Identical(<page1>!A1,<page2>!A1);'''';****)i=
سپس سلول را علامتگذاری كرده و در گوشه پایینی سمت راست بخش علامتگذاری شده كلیك كنید و در حالی كه دكمه موش را در حالت كلیك نگه داشته*اید گوشه سلول را تا تمام سلول*هایی كه می*خواهید كنترل شوند، بكشید. روند را از راه كشیدن ستون پر شده به سمت راست و بر روی تمامی ستون*ها كه می*خواهید كنترل كنید، تكرار كنید. تمامی سلول*هایی كه گزینه ,,,*** برای آنها در نظر گرفته می*شود، در هر دو صفحه جدول با هم تفاوت دارند.
- دو Hotkey برای یك كار: اكسل 97- 2003
اكسل دارای یك Hotkey تشریح نشده است هنگامی كه دكمه*های <CTRL>-<<>>i> را فشار دهید نرم*افزار ارزش با فرمول یا قالب سلول بالایی را به سلولی كه درون آن هستید منتقل می*كند. البته اگر سلول بالایی را انتخاب كرده و سپس با موش به طرف پایین بكشید هم باز همن نتیجه را بدست خواهید آورد. جایگزین این عمل تركیب دكمه*های <CTRL>-<C> و <CTRL>-<V> نیز می*باشد. اما تركیب دكمه اولی سریعتر است.
- چاپ Hotkeys: در Powerpoint ایكس*پی و 2003

اگر می*خواهید لیستی از تمامی دكمه*های تركیبی نرم*افزار بر روی برگه داشته باشید، توسط <F1> بخش كمك PowerPoint را فراخوانی كنید. اگر Help.Wizard شروع به كار كرد، گزینه Options را برگزیده و گزینه زیر را غیرفعال كنید: Use Office-Wizard
تایید كرد و سپس دوباره دكمه <F1> را فشاردهید. در پاورپوینت ایكس*پی در بخش Contents ستون Microsoft PowerPoint - Help و سپس Microsoft PowerPoint-entry Helps و در آخر keyboard shortcuts را برگزینید. در نسخه 2003 بخش table of contents و ستون*های start and setting و entry helps و keyboard shortcuts را فراخونی كنید. در این قسمت سه سند وجود دارد برای چاپ آن ابتدا اولی را علامتگذاری كرده و در قسمت راست پنجره گزینه Display all را برگزینید تا تمامی زیر ستون*ها بسته شوند. سپس تركیب دكمه*های <Ctrl>-<P> را فشار دهید. این كار را برای هر سه سند انجام دهید.

- Forward كردن چند میل: Outlook XP, 2003

برای اینكه چند خبر را به یك دریافت كننده Forward كنیم، احتیاج به باز كردن هر كدام از آنها و انتخاب هر باره دریافت كننده نداریم برای اینكار ابتدا در Inbox تمامی میلها را علامت می*زنیم به محض انتخاب Forward میلی باز خواهد شد كه خبرهای علامت زده شده را به عنوان پیوست به همراه خواهد داشت. دریافت كننده را انتخاب كرده و به حالت همیشگی میل را می*فرستیم.

- گرافیك در زمینه: Word 2000-20043

می*خواهید به سندی در Word یك زمینه اضافه كنید تا زیباتر به نظر برسد گزینه*های Insert->Picture->Autoshapes را برگزینید. در نوار ابزار پدید آمده فرم مورد نظر را انتخاب كنید. مثلا Start and Banners نشانگر موش تبدیل به یك ضربدر می*شود و شما می*توانید گرافیك مورد نظر را در سند وارد كنید و یا آنرا جابجا كنید. در نسخه Word 2000 از منو گزینه Autoshape formatting را انتخاب كنید. در نسخه*های 2003 یا 2002(ایكس*پی) قسمت گرافیكی در یك بخش نقاشی وجود دارد. در اینجا از منو گزینه sign area را برگزینید گزینه*های مورد نظر و قابل دسترس در نسخه*های مختلف كمی متفاوت اما در بخش خصوصیات گرافیك موارد كرده همه گزینه*ها یكسانند.
در بخش layout گزینه Send Behind Text را انتخاب كنید. در صورتی كه این گزینه در آنجا نبود روی گرافیك دكمه راست موش را كلیك كرده و گزینه*های Order و Send Behind text را برگزینید. در بخش Colors and Lines می*توانید رنگ گرافیك را انتخاب كنید. در آخر گزینه OK رافشار دهید و گرافیك را به نقطه مورد نظر خود انتقال دهید.

- بهترین پهنا برای یك ستون: اكسل 97- 2003

در حالی كه اعداد كم در پهنای ستون جای می*گیرند، هنگامی كه كمی به اعداد اضافه شد یا علاماتی مانند (###) و یا فرمول*های جمع و ضرب لزوم جایگیری در ستون را پیدا كردند. دیگر دلواپسی*ها و آزمایشات شروع می*شوند.با كمك رمز بندی برای ستون*ها می*توانید از آزمایشات صرفنظر كنید. با دوبار كلیك كردن بر روی یك خط صفحه*ای با نام مرزبندی ستونی باز خواهد شد كه به شما اجازه تنظیم اتوماتیك پنهای یك ستون را خواهد داد. برای مثال اگر می*خواهید كه ستون C را تناسب دهید. باید در مرزبندی ستونی خط بین C و D دست به تغییر و تنظیم بزنید.

- رسیدن سریع به مرزها: اكسل 97-2003
می*خواهید هنگامی كه با جداول بزرگ كار می*كنید، به سرعت دستیابی به گوشه*های یك صفحه كاری پیدا كنید. نوارهای حركتی افقی و عمودی صفحه به شما مكان مورد نظر را در جدول نشان می*دهند. اگر نمی*خواهید كه هر بار توسط كلیك كردن موش با نوارهای حركتی كار كنید، دكمه <shift> را نگه داشته و قسمت علامتگذاری شده در نوارهای حركتی افقی یا عمودی را به حركت در آورده و بكشید بدین وسیله به سرعت به هدف خود خواهید رسید.